Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 (7/10/18 12:00 AM) 

Xem chi tiết tại đây