Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 (3/22/18 12:00 AM) 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

S TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017

 


1. Về thu ngân sách

          Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: ước thực hiện năm 2017 là 17.188,1 tỷ đồng, đạt 82,4% dự toán Trung ương giao, trong đó:

- Thu nội địa: ước thực hiện 14.750,7 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán; gồm:

+ Thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất): 12.271,3 tỷ đồng, đạt 77% dự toán.

          + Thu tiền sử dụng đất là 2.479,4 tỷ đồng, đạt 118,1% dự toán.

- Thu thuế xuất nhập khẩu: ước thực hiện 2.380,3 tỷ đồng, đạt 84,9% so với dự toán.

2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2017 là 13.603 tỷ đồng, đạt 112,2% dự toán Trung ương giao, cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:

- Chi đầu tư phát triển (bao gồm chi từ các nguồn năm trước chuyển sang) là 6.405 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên là 6.949 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán.

3. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán thu, chi

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm trước (19,6%), theo đó đã đảm bảo nguồn để cân đối cho nhiệm vụ chi theo dự toán, đặc biệt là chi cho đầu tư phát triển, chi cho công tác chuẩn bị tuần lễ cấp cao APEC 2017, thực hiện chương trình thành phố “4 an” và các nhiệm vụ, sự kiện quan trọng của thành phố.

Tải đầy đủ: TẠI ĐÂY