Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 (8/4/17 12:00 AM) 

 BÁO CÁO
 
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017
 
1. Về thu ngân sách
          Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 11.503 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán Trung ương giao, trong đó:
- Thu nội địa: ước thực hiện 9.970 tỷ đồng, đạt 55,3% dự toán; gồm:
 + Thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất): 8.352 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán.
          + Thu tiền sử dụng đất là 1.618 tỷ đồng, đạt 77,1% dự toán.
 - Thu thuế xuất nhập khẩu: ước thực hiện 1.530 tỷ đồng, đạt 54,6% so với dự toán.
 2. Về chi ngân sách
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là 6.788 tỷ đồng, đạt 55,3% dự toán Trung ương giao, cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:
- Chi đầu tư phát triển (bao gồm chi từ các nguồn năm trước chuyển sang) là 3.454 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên là 3.183 tỷ đồng, đạt 42% dự toán.
 3. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán thu, chi
Năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Luật NSNN năm 2015, thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung, tích cực triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định và thúc đẩy kinh tế phát triển như tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rà soát, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý và khai thác nguồn thu từ thành phố đến các địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát nguồn thu, tăng cường chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng... Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 đạt 55,2% dự toán giao, trong đó thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) ước đạt 52,4%, đạt tốc độ khá so với cùng kỳ năm trước (tăng 26%); thu xuất nhập khẩu đạt 54,6% dự toán.
Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được giao, đảm bảo sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định; chủ động cân đối nguồn để đảm bảo chi đầu tư các công trình quan trọng, trọng điểm của thành phố,nhất là các công trình phục vụ tuần lễ cao cấp APEC; các nhiệm vụ chi thường xuyên được đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách,đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các chương trình, sự kiện của thành phố được kịp thời. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt thấp, chủ yếu do công tác chuẩn bị đầu tư, thi công các công trình những tháng đầu năm còn chậm, một số dự án bố trí vốn 2017 nhưng quyết định phê duyệt sau ngày 31/10/2016 nên không thể giải ngân theo quy định, kế hoạch vốn Trung ương bổ sung mục tiêu giao cho thành phố còn chậm...; trong thời gian tới cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.
Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Đà Nẵng./.
File đính kèm: userfiles/file/2020.pdf