Năm 2015 (1/20/17 12:00 AM) 

Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015.
 
 
Xem chi tiết văn bản tại đây