Năm 2014 (2/3/16 12:00 AM) 

 Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014.
 
 
 
Xem chi tiết văn bản tại đây