Năm 2014 (2/25/15 12:00 AM) 

Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014
 
Xem chi tiết văn bản tại đây