Năm 2013 (2/26/15 12:00 AM) 

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013.
 
Xem chi tiết văn bản tại đây