Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 (8/8/13 12:00 AM) 

 Nội dung văn bản: CT13.pdf