Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 thành phố Đà Nẵng. (7/1/13 12:00 AM) 

Xem nội dung chi tiết:  10-CT-UBND.pdf