Công văn số 1212/STC-QLNS về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2013 và xây dựng dự toán NSNN năm 2014 (7/23/13 12:00 AM) 

1. Khối Quận, Huyện : QuanHuyen.rar
 
2. Khối Sở, Ngành :     SoNganh.rar