Năm 2011 (4/3/13 12:00 AM) 

Quyết định số 1115/QĐ-UBND ban hành ngày 04 tháng 2 năm 2013 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011.