Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 6/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng (12/6/10 12:00 AM) 

Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 6/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo Quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.
 
Xem nội dung tại đây, hoặc vào chuyên mục Văn bản pháp quy của Sở.