Công văn số 1225/STC-HCSN ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013. (8/3/12 12:00 AM) 

Công văn số 1225/STC-HCSN ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013.
 
File chi tiết đính kèm: 1225/STC-HCSN
 
Biểu mẫu đính kèm: phuluc/1225/STC-HCSN