Công văn số 1137/STC-QLNS ban hành ngày 20/07/2012 về việc Hướng dẫn một số nội dung chủ yếu về xây dựng dự toán NSNN năm 2013 (8/2/12 12:00 AM) 

Công văn số 1137/STC-QLNS ban hành ngày 20tháng 7 năm 2012 về việc Hướng dẫn một số nội dung chủ yếu về xây dựng dự toán NSNN năm 2013.
 
Chi tiết văn bản đính kèm: 1137/STC-QLNS