Năm 2009 (7/3/12 12:00 AM) 

Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009
 
Xem chi tiết file đính kèm: 911/QĐ-UBND