Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ NSNN 3 năm 2013- 2015 thành phố Đà Nẵng. (8/1/12 12:00 AM) 

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Xây dựng  kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ NSNN 3 năm 2013- 2015 thành phố Đà Nẵng.
 
Chi tiết file đính kèm: 07/CT-UBND