Công văn số 1079/STC-QLNS ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng về việc xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013. (8/2/12 12:00 AM) 

Công văn số 1079/STC-QLNS ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng về việc xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013.