Quyết định số 4391/QĐ-UBND ban hành ngày 05/06/2012 của UBND thành phố về việc Quy định thời hạn xử lý ngân sách cuối năm và lấp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. (7/24/12 12:00 AM) 

Quyết định số 4391/QĐ-UBND ban hành ngày 05/06/2012 của UBND thành phố về việc Quy định thời hạn xử lý ngân sách cuối năm và lấp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.