Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về Ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp Ngân sách. (7/1/12 12:00 AM) 

Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg  ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v  Ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

Xem chi tiết file đinh kèm: 192/2004/QĐ-TTg