Năm 2012 (7/12/12 12:00 AM) 

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012.
 
Xem chi tiết file đính kèm: 797/QĐ-UBND