Năm 2011 (7/11/12 12:00 AM) 

Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011.
 
Xem chi tiết file đính kèm: 930/QĐ-UBND