Năm 2010 (7/13/12 12:00 AM) 


Quyết định số 1817/QĐ-BTC ban hành ngày 18/07/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.
 
Quyết định số 796/QĐ-UBND ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2012 v/v Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010.