Hướng dẫn chế độ chính sách tài chính Xem thêm...

tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND TP (05/11/2020)

Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND thành phố về quy chuẩn kỹ thuật địa phương (19/10/2020)

Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố (17/12/2019)

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công (12/12/2019)

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (30/09/2019)

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước (24/01/2019)

Về thanh, quyết toán khối lượng xây dựng thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói (10/04/2018)

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công - Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án (27/03/2018)

Một số nội dung chủ yếu trong việc triển khai thực hiện Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính (16/03/2018)

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (05/03/2018)

Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 (24/01/2018)

Những nội dung cần chú ý khi nhập dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 vào hệ thống tabmis (15/01/2018)

Một số điểm lưu ý về chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018 (10/01/2018)

Một số quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (10/01/2018)

Quy định về mức kinh phí, mức chi phục vụ đền bù giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (04/01/2018)

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện , thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công (03/01/2018)

Hệ thống hóa các văn bản quy định về Phí và Lệ phí (03/01/2018)

Hướng dẫn xây dựng Đề án Phí, lệ phí theo Nghị định 120/2016/NĐ-CP để triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí (08/09/2016)

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên (11/07/2016)

Một số điểm lưu ý tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2016)