Tin chuyên ngành Xem thêm...

Những quy định mới về chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp(16/11/2017)

Thực trạng sử dụng hóa đơn và hướng dẫn cách nhận biết hóa đơn bất hợp pháp(13/11/2017)

Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm(03/11/2017)

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Kế toán đã cởi bỏ các thủ tục cứng nhắc(13/10/2017)

Một số điểm mới về quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sự dụng vốn ngân sách nhà nước(05/09/2017)

Một số nội dung chủ yếu của Nghị định số 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(18/08/2017)

Một số nội dung mới của Luật NSNN năm 2015(11/08/2017)

Tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần(08/08/2017)

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội(31/07/2017)

Một số điểm mới trong việc xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung theo phân cấp tại địa phương(28/07/2017)

Về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017(08/05/2017)

Một số nội dung mới trong Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn(08/05/2017)

Hệ thống quản lý tài chính công Đà Nẵng được đánh giá hợp lý theo chuẩn PEFA(07/04/2017)

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại Thành phố Đà Nẵng(30/03/2017)

Những quy định mới về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước(30/03/2017)

Những vướng mắc thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về đầu tư, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đối tác công- tư (PPP)(29/03/2017)

Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã đối với các chương trình mục tiêu quốc gia(24/03/2017)

Trao đổi về thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước(13/03/2017)

Quy định về quản lý, sử dụng chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính(27/02/2017)

Những điểm mới về trích kinh phí thu hồi qua công tác Thanh tra(27/02/2017)