Tin chuyên ngành Xem thêm...

Tăng cường hơn nữa ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 (10/12/2019)

Phân cấp ngân sách trong xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị (06/12/2019)

Một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC (18/11/2019)

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (22/10/2019)

Một số nội dung cơ bản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP (01/10/2019)

Định mức xây dựng được ban hành là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một trong những điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (26/09/2019)

Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (25/09/2019)

Kê khai giá dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (17/09/2019)

Quy định về bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước (16/09/2019)

Một Số Điểm Mới Về Hướng Dẫn Bán Cổ Phần Lần Đầu Và Quản Lý, Sử Dụng Tiền Thu Từ Cổ Phần Hóa Của Doanh Nghiệp Nhà Nước Và Công Ty Tnhh MTV Do DNNN Đầu Tư 100% Vốn Điều Lệ Chuyển Thành Công Ty Cổ Phần (23/08/2019)

Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (06/08/2019)

Về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (03/07/2019)

Một số nội dung chính quy định về mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (18/06/2019)

Một số điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (09/05/2019)

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45% (03/05/2019)

Kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp (10/04/2019)

Một số điểm mới của Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Siêu nhỏ (28/03/2019)

Một số nội dung cơ bản trong công tác xét duyệt, thẩm định tổng hợp quyết toán năm 2018 (06/03/2019)

Một số nội dung liên quan đến Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2019 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (04/03/2019)

Một số quy định mới về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Doanh nghiệp (19/02/2019)