Tin chuyên ngành Xem thêm...

Về đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) (07/12/2021)

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (06/12/2021)

Điểm mới về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ năm 2022 theo quy định Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. (06/12/2021)

Quy định về đối tượng thu nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa (03/12/2021)

Sở Tài chính đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công (02/12/2021)

Một số điểm mới của Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (25/11/2021)

Một số nội dung cần lưu ý trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công (12/11/2021)

Cấu trúc, định dạng dữ liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá (10/11/2021)

Một số lưu ý trong quy định về vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (09/11/2021)

5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (02/11/2021)

Quy trình xây dựng và ứng dụng Đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (01/11/2021)

Những quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (25/10/2021)

Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra. (18/10/2021)

Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (13/10/2021)

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 (13/10/2021)

Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2021 tại Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 (12/10/2021)

Một số nội dung mới về việc xắp xếp lại, xử lý tài sản công (30/09/2021)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Dốc sức, đồng lòng, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách (08/09/2021)

Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp kiểm soát lạm phát trong 4 tháng cuối năm 2021 (08/09/2021)

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công (21/07/2021)