Góp ý dự thảo văn bản Xem thêm...

Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác ngân sách địa phương qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (07/04/2017)

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.(09/03/2017)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên(23/12/2016)

Tham gia góp ý một số biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (13/12/2016)

Tham gia góp y dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (26/10/2016)

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính(05/10/2016)

Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020(05/10/2016)

Góp ý dự thảo Thông tư về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phí, lệ phí trong công tác thú y(23/09/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định báo cáo Tài chính nhà nước(15/09/2016)

Tham gia ý kiến đối với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi (01/09/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định chuyển DNNN thành công ty cổ phần(16/08/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán(09/05/2016)

Góp ý dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(30/03/2016)

Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí(18/03/2016)

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN(01/03/2016)

Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật Phí và lệ phí(18/02/2016)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách(06/11/2015)

Tham gia góp ý Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi)(06/11/2015)