Báo cáo, Kế hoạch Xem thêm...

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2021 (21/09/2021)

Kế hoạch tuyên truyền chủ trương giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19 (02/08/2021)

Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ một cửa Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 (29/07/2021)

Kế hoạch truyền thông phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (20/07/2021)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Sở Tài chính thành phố (06/07/2021)

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TPĐN (02/07/2021)

chuẩn bị nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của UBND thành phố tại Hội nghị Thành ủy (30/06/2021)

Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và thực hiện công tácquản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2021 (30/06/2021)

Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 (01/04/2021)

Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (24/12/2020)

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (23/03/2020)

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2020 (05/03/2020)

Cập nhật kế hoạch tài chính - NSNN địa phương 03 năm giai đoạn 2020-2022 (04/03/2020)

Kế hoạch thực hiện 03 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (04/03/2020)

Ban hành Chương trình công tác năm 2020 (04/03/2020)

Kế hoạch tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2020 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng (28/02/2020)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 (27/02/2020)

Cập nhật kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 (27/02/2020)

Báo cáo kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (27/02/2020)

Kết quả thực hiện công tác năm 2019 và chương trình công tác trọng tâm năm 2020 (27/02/2020)