Báo cáo chi tiết, số liệu phục vụ xây dựng định mức chi thường xuyên năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách

Báo cáo chi tiết, số liệu phục vụ xây dựng định mức chi thường xuyên năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách(24/02/2020)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu