Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS)

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS) được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn phương pháp thực hiện nội dung ĐGTĐCS theo các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật BHVBQPPL 2015) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định 34/2016). (02/04/2018)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu