Rà soát số liệu, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán số thu, chi ngân sách năm 2017

Rà soát số liệu, tổng hợp và báo cáo QT số thu, chi ngân sách năm 2017(09/03/2018)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu