Biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2013 theo Công văn số 1137/STC-QLNS

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 1137/STC-QLNS ban hành ngày 20/07/2012(25/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu