Hỏi đáp

Câu hỏi : Thẩm định dự toán Phi Tư Vấn

kính gửi: Sở Tài Chính Hiện phía đơn vị mình đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, và đang làm tư vấn cho 1 gói công trình phi tư vấn với giá trị trên 10 tỷ đồng. nhưng phần thẩm định dự toán mình đang vướn là do đơn vị phòng tài chính thẩm định hay sở tài chính thẩm định? phía đơn vị cũng có tham khảo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND Ngày 11/03/2019 nhưng vẫn không rõ được). Vậy phía đơn vị kính nhờ Sở Tài Chính trả lời giúp. Trân trọng cảm ơn./.
Người hỏi: Trương Thanh Lộc (20/03/2020)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 25/03/2020 02:30
Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau: “Do câu hỏi của bạn chưa nêu cụ thể gói phi tư vấn này thuộc nguồn vốn đầu tư hay vốn mua sắm thường xuyên, tuy nhiên bạn có đề cập đến Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố ban hành quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng, do vậy trường hợp bạn hỏi mà gói dịch vụ phi tư vấn từ nguồn vốn mua sắm thường xuyên thì áp dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố. Thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa dịch vụ được quy định cụ thể tại Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố, trong đó đối với giá trị danh mục (gói) hàng hóa dịch vụ mua sắm, thuê (trừ hóa chất, vật tư y tế) trên 2 tỷ đồng thì đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí gửi hồ sơ đề nghị mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống nhất, gửi Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ.” Trân trọng!