Hỏi đáp

Câu hỏi : Đóng tiền đất

Em chào Anh ! Theo - Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31/8/2016 của UBND thành phố về việc xử lý vướng mắc về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư, trong đó: Đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất mà trong hợp đồng ghi nợ 10 năm quy theo giá vàng 98% đến thời điểm người dân liên hệ nộp hồ sơ tra nợ tiền sử dụng đất vẫn còn trong thời hạn 10 năm theo hợp đồng, đã quá hạn nợ 5 năm theo quy định nhưng chưa ký phụ lục hợp đồng chuyển sang nợ bằng tiền: thống nhất cho phép người dân lựa chọn 1 trong 2 phương án sau: Phương án 1: Thực hiện trả nợ theo hợp đồng: trả bằng số vàng nợ theo hợp đồng nhân với đơn giá vàng tại thời điểm trả nợ nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền nợ gốc. Phương án 2: Trả nợ theo giá đất quy định hiện hành Thế cho em hỏi trong trường hợp nhà em đã ký phục lục hợp đồng chuyển sang bằng tiền và cũng đã quá hạn 5 năm. Nhưng vẫn còn thời hạn 10 năm quy ra vàng thì giải quyết thế nào. Tại sao ngày 02/6/2019 nhà em có lên quận hỏi về việc đóng tiền thì chị Diệp quận Ngũ Hành Sơn có nói là phải đóng theo giá đất mới. Trong khi nhà nước đang có chính sách hỗ trợ đóng tiền trước ngày 30/06/2019 theo giá vàng.
Người hỏi: Nguyễn Ngọc Phú (04/06/2019)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 10/06/2019 04:26
Sở Tài chính có ý kiến phản hồi như sau: Theo Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31/8/2016 của UBND thành phố về việc xử lý vướng mắc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư, trong đó tại điểm 1 quy định đối với trường hợp nợ tiền sử dụng đất mà trong hợp đồng ghi nợ 10 năm quy theo giá vàng 98% đến thời điểm người dân liên hệ nộp hồ sơ trả tiền sử dụng đất còn trong thời hạn 10 năm theo hợp đồng, đã quá thời hạn nợ 5 năm theo quy định nhưng chưa ký phụ lục hợp đồng chuyển sang nợ bằng tiền: Thống nhất cho phép người dân lựa chọn 1 trong 2 phương án sau: - Phương án 1: Thực hiện trả nợ theo hợp đồng: trả bằng số vàng nợ theo hợp đồng nhân với đơn giá vàng tại thời điểm trả nợ nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền nợ gốc. - Phương án 2: Trả nợ theo giá đất quy định hiện hành (hiện nay là Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND, hộ phụ nhân thêm hệ số 1,2, hộ không thuộc diện giải tỏa nhân hệ số 1,4). Ngày 15/5/2019, UBND thành phố có Công văn số 3162/UBND-STNMT về việc xử lý vướng mắc về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư. Trong đó tại điểm 1 thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về thời gian thực hiện việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo quy định tại Công văn số 7315/UBND-KT ngày 31/8/2016 của UBND thành phố đến hết ngày 30/6/2019, kể từ ngày 01/7/2018 trở đi toàn bộ nội dung Công văn số 7315/UBND-KT ngày 31/8/2016 của UBND thành phố sẽ không còn giá trị hiệu lực thi hành và việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với trường hợp của hộ dân nêu trên trên thuộc trường hợp nợ tiền sử dụng đất 10 năm đã quá thời hạn 05 năm theo quy định và đã ký phụ lục hợp đồng chuyển sang bằng tiền thì không thuộc trường hợp quy định nêu trên tại Công văn số 7315/UBND-KT ngày 31/8/2016 của UBND thành phố. Trân trọng!