Hỏi đáp

Câu hỏi : Tài chính Ngân sách

Kính gửi Sở Tài chính: Tôi có một thắc mắc về dự phòng ngân sách các cấp. Theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Dự phòng ngân sách không năm trong danh mục chuyển nguồn. Như vậy số dự phòng chưa sử dụng năm trước sẽ năm ở kết dư năm sau. Nếu như vậy khi ở năm sau, tôi có phải theo dõi riêng phần dự phòng ở kết dư và chỉ được sử dụng vào các nội dung theo quy định của dự phòng hay không. Rất mong sở tài chính quan tâm trả lời
Người hỏi: Đinh Thị Nhinh (24/04/2019)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 04/05/2019 01:54
Sở Tài chính có ý kiến phản hồi như sau: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, dự phòng ngân sách không nằm trong danh mục chuyển nguồn sang năm sau. Do đó, dự phòng ngân sách chưa sử dụng sẽ nằm ở kết dư ngân sách của năm. Tại Điều 72, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có quy định về việc xử lý kết dư ngân sách nhà nước như sau: “1. Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Trường hợp còn kết dư ngân sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau; trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức 25% dự toán chi ngân sách hằng năm thì số kết dư còn lại hạch toán vào thu ngân sách năm sau; 2. Kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã được hạch toán vào thu ngân sách năm sau.” Như vậy, dự phòng ngân sách chưa sử dụng hết sẽ trở thành kết dư ngân sách và được xử lý theo quy định tại Điều 72, Luật Ngân sách nhà nước nêu trên. Kết dư ngân sách còn lại sau khi xử lý sẽ được hạch toán vào thu kết dư ngân sách năm sau, không cần theo dõi riêng phần dự phòng ở kết dư và được sử dụng cho nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo phân cấp (không theo quy định của dự phòng). Trân trọng!