Hỏi đáp

Câu hỏi : Việc giao dự toán cho các trường học

Tại Khoản 10 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 có ghi: ”Đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán NSNN” Tại Khoản 11 Điều 4 giải thích: ”Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách” Tôi xin hỏi: các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc quận quản lý là đơn vị sử dụng ngân sách - vì được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách. Như vậy các cơ sở giáo dục này là đơn vị dự toán ngân sách và được UBND quận giao dự toán, tôi hiểu như vậy có đúng không? (phòng Giáo dục đào tạo không giao dự toán cho các đơn vị này)
Người hỏi: Phùng Mỹ Hạnh (09/08/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 18/10/2017 02:31
Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau: Tại khoản 5, Điều 7 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo: “Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo là đơn vị thực hiện quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Trân trọng!