Hỏi đáp

Câu hỏi : Cách tính lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định "Đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4 năm 2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4 năm 2016. Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương", ở đây các khoản phụ cấp lương (nếu có) là phụ cấp nào? Phụ cấp tính theo lương cơ bản (phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hai..) và phụ cấp tính theo % của lương hệ số, phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (Phụ cấp công vụ, phụ cấp Đảng, Đoàn thể; phụ cấp ưu đãi ngành, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp lâu năm, phụ cấp thâm niên nghề...). Ví dụ: 1 người công tác tại xã biên giới hệ số 2,34, phụ cấp khu vực 0,7, phụ cấp đặc biệt: 50%; phụ cấp thu hút: 70%; phụ cấp công vụ: 25%; phụ cấp ngành: 25%. nếu tính tất cả các khoản phụ cấp trên thì người này không được hưởng chênh lệch. nếu chỉ tính phụ cấp khu vực thì chênh lệch 1 tháng của người này là: (2,34 x 1.150 x 8%+(2,34+0,7) x 1.150)-(2,34 + 0,7) x 1.210 = 32,88 ngàn đồng. Kính mong Sở Tài chính giải đáp thắc mắc của tôi.
Người hỏi: Hoàng Lê Nam (30/05/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 30/05/2017 08:17
Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ; theo đó, Khoản 3, Điều 2 quy định: “Đối với những người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm theo quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền ương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4/2016, thì được hưởng phần chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4/2016 và tổng hợp vào nhu cầu tiền lương tăng thêm theo Nghị định này”. Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội; theo đó, các khoản phụ cấp lương (nếu có) bao gồm: Phụ cấp tính theo mức lương cơ sở và các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Như vậy, các khoản phụ cấp độc giả nêu {(phụ cấp tính theo lương cơ bản, phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)} được tính để cấp bù theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Các khoản phụ cấp khác được quy định bằng mức tiền cụ thể thì không được tính để cấp bù theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ.