Hỏi đáp

Câu hỏi : Việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà n

 Tôi xin được phép hỏi: Theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thì mua sắm gas-khí hóa lỏng và xăng, dầu phục vụ chi thường xuyên > 20 triệu có phải tổ chức lựa chọn nhà thầu không; nếu phải lựa chọn thì lựa chọn thế nào và hình thức hợp đồng nào được áp dụng khi giá khí đốt và xăng, dầu tăng giảm liên tục, không ổn định, xin cảm ơn!
Người hỏi: Nguyễn Văn Hùng (30/05/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 30/05/2017 08:08
Theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, thì việc mua xăng dầu từ nguồn vốn chi thường xuyên phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 (Loại hợp đồng), hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Do giá xăng, dầu tăng, giảm liên tục không ổn định nên có thể sử dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều cơ quan, đơn vị, thì việc mua xăng dầu có khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu theo các hình thức lựa chọn nhà thầu cụ thể đã được quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật. Do vậy, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá bán do Nhà nước quy định thống nhất như: xăng dầu, điện, nước...