Hỏi đáp

Câu hỏi : Việc thực hiện chi từ nguồn kết dư ngân sách


Đề nghị quý Sở cho độc giả biết về việc thực hiện chi từ nguồn kết dư ngân sách; Sau khi HĐND huyện, HĐND cấp xã ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán năm và số kết dư đã được chuyển 100% vào thu ngân sách năm sau thì có được sử dụng ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực không? hay phải chờ nghị quyết của HĐND tỉnh/ thành phố?
Người hỏi: Hoàng Trọng Lân (30/05/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 30/05/2017 08:06
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 342/2016/BTC-TT ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, về xử lý kết dư ngân sách từng cấp: Căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân để xử lý kết dư ngân sách (nếu có), cơ quan tài chính cùng cấp (Ủy ban nhân dân cấp xã đối với ngân sách cấp xã) có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để hạch toán vào thu ngân sách năm sau theo quy định. Sau khi Hội đồng nhân dân huyện, hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết phê chuẩn quyết toán năm, để sử dụng ngay nguồn kết dư ngân sách, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định phân bổ theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Trường hợp Hội đồng nhân dân các cấp không quyết định phân bổ sử dụng ngay nguồn kết dư sau khi Nghị quyết phê chuẩn quyết toán năm có hiệu lực thì cuối năm tổng hợp vào tăng thu, tiết kiệm chi: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 59 Luật NSNN năm 2015, Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.