Hỏi đáp

Câu hỏi : Dự toán NSNN hằng năm?

Kính gửi Sở Tài chính! Tôi có vướng mắc rất mong nhận được sự giúp đỡ giải đáp: 1. Đơn vị dự toán phải lập dự toán chi tiết gửi lên phòng TC-KH sau khi nhận được quyết định giao dự toán. Quy định này được thể hiện tại văn bản nào ạ? 2. Phòng TC-KH có phải ra thông báo thẩm định dự toán chi tiết đến mục- tiểu mục đối với các nội dung chi hoạt động ngoài định mức của các đơn vị dự toán không? Rất mong nhận được sự hồi đáp của Quý cơ quan. Xin cảm ơn!
Người hỏi: Mai Văn Tài (28/03/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 28/03/2017 10:04
1. Sau khi nhận được quyết định giao dự toán của Ủy ban nhân dân, đơn vị dự toán cấp I không phải phải lập dự toán chi tiết gửi lên phòng TC-KH, mà thực hiện như sau: Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được Ủy ban nhân dân giao, đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng quy định tại Điều 50 Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, gửi cơ quan tài chính cùng cấp (kèm theo thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ), đồng gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện. Quy định trên được hướng dẫn tại Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (Điều 5 Chương I Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017) và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch không phải ra thông báo thẩm định dự toán chi tiết đến mục - tiểu mục đối với các nội dung chi hoạt động ngoài định mức của các đơn vị dự toán.