Hỏi đáp

Câu hỏi : Kinh phí trợ cấp đi học 2016

Năm 2014 - 2016 vợ tôi (đang công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao) được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, đến nay được biết UBND có Q đ 8457/QĐ- UBND ngày 8/12/16 về việc trợ cấp đi học, tuy nhiên Sở VH-TT lại không có trong danh sách, vậy trường hợp của vợ tôi và các người khác trong Sở được giải quyết như thế nào ( các bạn trong lớp ở các Sở ngành khác đều được nhận khoản trợ cấp này). Tệp tin đính kèm
Người hỏi: Nguyễn vân thành (27/02/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 28/02/2017 05:05
Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau: Tại Công văn số 344/UBND-KTTH ngày 16/01/2008 của UBND thành phố có quy định “Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được UBND thành phố giao dự toán đầu năm, nếu trong năm có phát sinh nhu cầu kinh phí thực nhiệm vụ ngoài dự toán được giao, phải làm việc trước với Sở Tài chính để có ý kiến trình UBND thành phố xem xét, quyết định…Định kỳ 6 tháng đầu năm và tháng 11 cuối năm, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình UBND thành phố có quyết định bổ sung chung một lần”. Trên cơ sở đề nghị của các Sở, ban ngành, Sở Tài chính đã kịp thời tiến hành thẩm định, tổng hợp và có Tờ trình số 660/TTr-STC ngày 01/12/2016 trình UBND thành phố. Theo đó, ngày 08/12/2016 UBND thành phố có Quyết định số 8457/QĐ- UBND phê duyệt bổ sung kinh phí đào tạo cho các đơn vị, trong đó có một số trường hợp học lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2014 – 2015 được thanh toán như Sở Du lịch, Văn phòng UBND thành phố…vv.. Ngoài ra, có một số đơn vị gửi chậm sau thời điểm Sở Tài chính tổng hợp trình UBND thành phố (như Sở Văn hóa và Thể thao) và trong giai đoạn niên độ ngân sách 2016 chuẩn bị kết thúc. Do đó, đối với các trường hợp gửi sau thời điểm quy định, Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình vào đợt sau. Trường hợp vợ ông là cán bộ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, đề nghị vợ ông làm việc cụ thể với Sở văn hóa và Thể thao để được hướng dẫn lập đầy đủ hồ sơ theo quy định. Theo đó Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổng hợp đề nghị và gửi Sở Tài chính rà soát trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung vào thời điểm 6 tháng đầu năm 2017 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 344/UBND-KTTH nêu trên.
Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 27/02/2017 02:11
ở Tài chính có ý kiến trả lời như sau: Tại Công văn số 344/UBND-KTTH ngày 16/01/2008 của UBND thành phố có quy định “Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được UBND thành phố giao dự toán đầu năm, nếu trong năm có phát sinh nhu cầu kinh phí thực nhiệm vụ ngoài dự toán được giao, phải làm việc trước với Sở Tài chính để có ý kiến trình UBND thành phố xem xét, quyết định…Định kỳ 6 tháng đầu năm và tháng 11 cuối năm, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình UBND thành phố có quyết định bổ sung chung một lần”. Trên cơ sở đề nghị của các Sở, ban ngành, Sở Tài chính đã kịp thời tiến hành thẩm định, tổng hợp và có Tờ trình số 660/TTr-STC ngày 01/12/2016 trình UBND thành phố. Theo đó, ngày 08/12/2016 UBND thành phố có Quyết định số 8457/QĐ- UBND phê duyệt bổ sung kinh phí đào tạo cho các đơn vị, trong đó có một số trường hợp học lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2014 – 2015 được thanh toán như Sở Du lịch, Văn phòng UBND thành phố…vv.. Ngoài ra, có một số đơn vị gửi chậm sau thời điểm Sở Tài chính tổng hợp trình UBND thành phố (như Sở Văn hóa và Thể thao) và trong giai đoạn niên độ ngân sách 2016 chuẩn bị kết thúc. Do đó, đối với các trường hợp gửi sau thời điểm quy định, Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình vào đợt sau. Trường hợp vợ ông là cán bộ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, đề nghị vợ ông làm việc cụ thể với Sở văn hóa và Thể thao để được hướng dẫn lập đầy đủ hồ sơ theo quy định. Theo đó Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổng hợp đề nghị và gửi Sở Tài chính rà soát trình UBND thành phố phê duyệt bổ sung vào thời điểm 6 tháng đầu năm 2017 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 344/UBND-KTTH nêu trên.